27 Haziran 2013 Perşembe

Akreditasyon kurumu personeli 657 sayılı Kanuna tabi memur mu?

Soru:

Ben Türk Akreditasyon Kurumuna yeni atandım. Bizim statümüz nedir. Biz 657 sayıl Devlet Memurları Kanununa tabi memur değil miyiz?


Cevap:

27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi Ankara’da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur.


4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Personelin statüsü, nitelikleri, atanması ve özlük hakları” başlıklı 20 maddesinde “Bu Kanun ve ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görev ve hizmetler, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda sözleşmeyle sürekli istihdam edilen Akreditasyon Uzmanları ve Akreditasyon Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli ile diğer kadrolarda bulunan personel eliyle yürütülür. Akreditasyon Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Akreditasyon Uzmanlığına atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Genel Sekreter müşterek kararla; Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterlik Müşavirleri ve hizmet birimlerinin başkanları Başbakan onayıyla; diğer Genel Sekreterlik personeli Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından atanır. Başbakan ve Kurumun ilgili olduğu Bakan, atama yetkisini devredebilir.

Kurum kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartlar ile yönetmelikle belirlenen özel şartlar aranır.

Kurumda istihdam edilecek personelin kadro unvanları ile kadro sayıları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Kurum personeline, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurum personeli emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz.”
hükmü yer almaktadır.


EK

KADRO CETVELİ

(1) SAYILI CETVEL

(Değişik: 29/6/2012-6337/13 md.)

KADRO UNVANI KADRO ADEDİ

Genel Sekreter 1

Genel Sekreter Yardımcısı 3

Genel Sekreterlik Müşaviri 3

Başkan 5

Hukuk Müşaviri 2

Müdür 6

Akreditasyon Uzmanı 118

Akreditasyon Uzman Yardımcısı 35

İdari Personel 25

TOPLAM 198


(2) SAYILI CETVEL

(Ek: 29/6/2012-6337/13 md.)

KADRO UNVANI KADRO ADEDİ

Genel Sekreterlik Müşaviri 6

TOPLAM 6


Söz konusu kadrolar incelendiğinde görülecektir ki memur kadrolarından farklıdır. Hizmet sınıfları ve dereceleri bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarında derece ve sınıf bulunması gerekmektedir. 190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ekleri bakıldığında bu husus açık olarak görülebilecektir.
4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun personelin 657 sayılı Kanuna tabi olacaklarına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yalnız 4457 sayılı Kanununda belirlenen 657 sayılı Kanunun bazı hükümleri Türk Akreditasyon Kurumu personeline uygulanmaktadır.

27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun hükümleri ve Personelin statüsü, nitelikleri, atanması ve özlük hakları başlıklı 20 maddesi hükmü ve açıklamalar çerçevesinde Türk Akreditasyon Kurumunda çalışan personelin statüsünün 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olmadığı değerlendirilmektedir.Akreditasyon kurumu personeli 657 sayılı Kanuna tabi memur mu?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder